COOKIES

Právní prohlášení

Toto jsou komerční webové stránky provozované společností Restaurant U zlatého býka s.r.o. Uživatelé, kteří vstoupí na tyto webové stránky, svým vstupem souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazují se je dodržovat.

Informace na webových stránkách

Informace o hotelech uvedené na těchto webových stránkách si je možno pro osobní účely stáhnout, kopírovat a tisknout, je však zakázáno je jakkoli využít pro komerční účely. Tyto informace je rovněž zakázáno ze strany uživatelů jakkoli měnit.

Společnost Restaurant U zlatého býka s.r.o není odpovědná za přesnost a spolehlivost informací uvedených na těchto webových stránkách a nenese rovněž žádnou odpovědnost v souvislosti s použitím těchto informací třetími osobami.
Společnost Restaurant U zlatého býka s.r.o není odpovědná ani za chyby nebo opomenutí, které se vyskytují na těchto webových stránkách a vyhrazuje si právo na změnu informací na nich uvedených, a to zejména prostřednictvím aktualizace těchto webových stránek.

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mají uživatelé právo žádat změnu nebo smazání osobních údajů, které jsou užívány neoprávněně.

Značky, loga, fotografie

Názvy a loga hotelů použitá na těchto webových stránkách jsou chráněné ochranné známky registrované společností Restaurant U zlatého býka s.r.o, pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak. Pro jakékoli použití obchodních značek, názvů a loga hotelů je potřeba písemného souhlasu společnosti Restaurant U zlatého býka s.r.o

Materiály zobrazené nebo prezentované na těchto webových stránkách, včetně fotografií, jsou majetkem společnosti Restaurant U zlatého býka s.r.o a nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Restaurant U zlatého býka s.r.o použity, a to s výjimkou použití pro osobní účely.

Hypertextové odkazy

Společnost Restaurant U zlatého býka s.r.o. nemá kontrolu nad externími webovými stránkami, na které mohou uživatelé přejít z těchto webových stránek pomocí hypertextových odkazů a odmítá jakoukoliv odpovědnost týkající se obsahu těchto externích webových stránek. Tyto hypertextové odkazy jsou poskytovány jako služba pro uživatele a jsou přístupné na vlastní riziko uživatelů.

Jurisdikce

Vztah mezi společností Restaurant U zlatého býka s.r.o.  a uživateli se řídí zákony České republiky. Každý spor, který nebude vyřešen smírnou cestou, bude řešen před českými soudy.

Pro jakékoli konzultace nás prosím kontaktujte.

Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů

Za účelem splnění svých povinností vyplývajících společnostiRestaurant U zlatého býka s.r.o. ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, si Vás tato, jako správce zpracovávající Vaše osobní údaje, dovoluje informovat o podrobnostech jejich zpracování a Vaši právech souvisejících s jejich zpracováním.

Společnost Restaurant U zlatého býka s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje za účelem realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se jí nabízených a poskytovaných služeb, a dále v případech jí zákonem uložených, a to zejména zákonem o místních poplatcích za účelem výběru poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací kapacity, a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné.

Ve výše uvedených případech je společnost Restaurant U zlatého býka s.r.o. v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujíc základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby. Osobní údaje zpracovává společnost Restaurant U zlatého býka s.r.o. jako správce, případně její smluvní zpracovatelé, automatizovaně nebo jinými prostředky.

Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Jejich povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu se společností Restaurant U zlatého býka s.r.o., popřípadě jejím smluvním zpracovatelem.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás společnost Restaurant U zlatého býka s.r.o. dále dovoluje upozornit na Vaše práva se zpracováním související, a sice:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu osobních údajů;
  • právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem;
  • právo uplatňovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy, pokud dojde k jejich vzniku v důsledku zpracování osobních údajů.

Pravidla pro užívání cookies

Webová stránka U zlatého býka s.r.o. používá cookies, což jsou malé datové soubory, které jsou na Vašem počítači nebo mobilním zařízení uloženy internetovým prohlížečem při návštěvě webové stránky. Cookies používáme pro nastavení obsahu stránek a optimalizaci využití webových stránek. Rovněž jsou používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky.

Pokud nesouhlasíte s používáním cookies, můžete je pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo opustit naši stránku. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek.

Mimosoudní řešení sporů

Ubytovaný host či návštěvník hotelové restaurace má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorový orgán vykonávající dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Privacy policy

These pages are commercial web pages operated by Restaurant U zlatého býka s.r.o. The users who will enter these web pages, agree by this entry with the below mentioned conditions and acknowledge to respect them.

Information on these web pages

Information about hotels mentioned on these web pages can be downloaded, copied and printed for personal purposes, however, it is forbidden to use this information in any way for commercial purposes. It is also forbidden to modify this information in any way by the users.

Restaurant U zlatého býka s.r.o is not responsible for accuracy and reliability of the information mentioned on these web pages and does not bear any responsibility in connection with using of this information by third parties.

Restaurant U zlatého býka s.r.o is not responsible for mistakes or omissions, which appear on these web pages and reserves a right to modify the information mentioned herein, namely through update of these web pages.

In accordance with the Act on Protection of the Personal Data, the users have got a right to claim change or deletion of the personal data the use of which is unjustified.

Brands, logos, photographs

Names and logos of the hotels used on these web pages are protected trademarks registered by Restaurant U zlatého býka s.r.o, if anything else is not mentioned in a concrete case. Any use of the brands, names and logos of the hotels is possible only with a written consent of Restaurant U zlatého býka s.r.o

Materials displayed or presented on these web pages, including photographs, are the property of Restaurant U zlatého býka s.r.o and can not be used without a prior written consent of Restaurant U zlatého býka s.r.o, with the exception of use for personal purposes.

Hypertext references

Společnost Restaurant U zlatého býka s.r.o. has no control over external web pages which the users can enter from these web pages through the hypertext references and denies any responsibility concerning the content of these external web pages. These hypertext references are provided as a service for the users and are accessible on the own risk of the users.

Jurisdiction

The relationship between Restaurant U zlatého býka s.r.o. and the users shall be governed by laws of the Czech Republic. Any dispute which shall not be settled in an amicable way, shall be resolved by the Czech courts.

Please contact us for any consultation.

Information about the scope and purpose of processing personal data and the rights of the subjects of the data

For the purpose of fulfilling my obligations stemming from Restaurant U zlatého býka s.r.o. from Act No. 101/2000 Coll., on Personal Data Protection, as the administrator processing your personal data, I would hereby like to notify you about the processing details and your rights related to processing of this data.

Restaurant U zlatého býka s.r.o., processes your personal data for the purpose of carrying out orders, reservations, for concluding and fulfilling contracts concerning the services offered and provided by them and furthermore in cases imposed by law, especially the Local Charges Act for the purpose of collecting spa or leisure stay fees or for accommodation fees and the Aliens Act, when the provision of personal data is obligatory.

In the cases indicated above, in keeping with stipulation § 5 para. 2 lett. a), b) and e) of Act No. 101/2000 Sb. for the protection of personal data, Restaurant U zlatého býka s.r.o. is authorised to process your personal data, even without receiving your prior consent.

Personal data may only be processed to the scope required by law or the absolutely essential scope, encompassing basic contact details and identification data pertaining to a natural person. Personal data is processed by Restaurant U zlatého býka s.r.o. as the administrator, or alternatively their contractual compiler, either in an automated manner or via other means.

Any other persons who come into contact with personal data, are obligated to maintain confidentiality about providing personal data, also including security measures for their protection. This obligation continues in the event of termination of their legal relationship with Restaurant U zlatého býka s.r.o.  or alternatively with their contractual compiler.

In connection with the processing of your personal data, Restaurant U zlatého býka s.r.o. would also like to take this opportunity to notify you about your rights relating to the processing, listed below:

  • the right to access personal data;
  • the right to correct personal data;
  • the right to request an explanation and rectify the situation in the event that personal data processing is in violation of the law;
  • the right to claim compensation or non-material damage if this is incurred as a result of processing personal data.

Cookies policy

The website of Restaurant U zlatého býka s.r.o., uses cookies, which are small data files that contain information that identifies the web browser of your computer for access to the Internet and are saved in your computer when you enter our website. The purpose of cookies is to display the advertisements of CRestaurant U zlatého býka s.r.o. and its partners when browsing our and other websites on your computer.

You can block the downloading of cookies by changing the settings on your web browser, or you can leave our website before agreeing to the use of cookies. Disabling cookies may affect your ability to get full use of all the features and functions of our website.