GDPR Obecné nařízení o ochraně osobních údajů platné od 25.5.2018

Informace o zpracování získaných osobních údajů

1. Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je Restaurant U zlatého býka s.r.o., sídlo Kocínova 135/6, 397 01, Písek, IČ 26091828. V otázkách ochrany osobních údajů zpracovávaných naší organizací se můžete obracet na správce pro ochranu osobních údajů na adrese naší provozovny Kocínova 135/6, 397 01, Písek či kontaktních údajích (tel.: +420 732 753 970, e-mail: info@zlatybyk.cz)

2. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pro účely realizace obchodního případu, rezervace či uzavření smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou ke splnění z ní vyplývajících závazků a zákonných požadavků. Po této době budou Vaše osobní údaje uchovávány pouze pro účely archivace ve veřejném zájmu v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.

3. Poskytnutí dotčených osobních údajů Vám žádný právní předpis nenařizuje, ale nelze bez nich realizovat váš obchodní případ, rezervaci či uzavřít smlouvu.

4. Máte právo požadovat od naší organizace jakožto správce osobních údajů přístup ke svým osobním údajům, jejichž opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (tzv. GDPR) účinným od 25.5.2018. Do tohoto data se Vaše práva řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, včetně práva požádat o vysvětlení.

5. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. Při zpracování Vašich osobních údajů naší firmou nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování ve vztahu k Vaší osobě.